Regulamin sklepu internetowego

Strona główna / Regulamin sklepu internetowego

Sklep Internetowy działający pod adresem flesz.net.pl (dalej jako „Sklep Internetowy” lub „Sklep”) prowadzony jest przez: FLESZ Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Cieślewskich 25F, 03-017 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000193103, REGON: 01225541700000, NIP: 1180742079, e-mail: zamowienia@flesz.net.pl nr telefonu: +48 507 130 770
dalej również jako: „Spółka”, „Sprzedawca”.

 

§ 1

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1)     Klient lub Kupujący – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonującą Zamówienia w ramach Sklepu;

2)     Konsument – zgodnie z art. 221 k.c. oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3)     Kodeks Cywilny lub k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4)     Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

5)     Sklep Internetowy (zwany również: „Sklepem”) – serwis internetowy dostępny pod adresem flesz.net.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6)     Towar – produkty oferowane i sprzedawane w Sklepie Internetowym;

7)     Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta Spółką a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8)     Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9)     Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10)  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

11)  Ogóle Warunki Sprzedaży – szczegółowe warunki sprzedaży mające zastosowanie do Klientów/Kupujących niebędących konsumentami – zwaną w dalszej części „OWS”, których zapisy w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie oraz w zakresie opisanym w § 6 poniżej mają pierwszeństwo w stosunku do niniejszego Regulaminu.

 

 

 

 § 2

Warunki ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i dokonywania w nim zakupów za pośrednictwem Internetu, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów osobie dokonującej zakupów w Sklepie Internetowym, uiszczania przez osobę dokonującą zakupów ceny sprzedaży za zamówione produkty, uprawnienia osoby dokonującej zakupów do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Ceny produktów oferowanych w Sklepie Internetowym Sprzedawcy są podane w polskich złotych i zawierają należny podatek VAT (są cenami brutto).
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 4. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

1)     podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

2)     dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,

3)     dopuści się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca wdraża podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

1)     korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu,

2)     niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

3)     korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

4)     niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej oraz innych niezamówionych wiadomości (spam).

 1. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 

§ 3

Rejestracja i logowanie

 1.     Rejestracja w Sklepie Internetowym (założenie konta internetowego) wymaga od Kupującego wejścia na stronę flesz.net.pl oraz kliknięcia zakładki „ZAREJESTRUJ SIĘ”, a następnie wypełnienia i zatwierdzenia formularza rejestracyjnego.
 2.     Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji, a także po dokonaniu wyboru metody płatności i podaniu danych adresowych oraz imienia i nazwiska, nazwy bądź firmy .
 3.     Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,
 4.     Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są bezpłatne.
 5.     Po rejestracji w Sklepie Internetowym, każde logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 6.     Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wybranie zakładki „ZALOGUJ SIĘ” na stronie flesz.net.pl i wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Kupującego. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Kupującego.
 7.     W celu usunięcia konta Kupującego ze Sklepu Internetowego należy:

1)     po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym przejść do zakładki „USTAWIENIA”, wybrać pole „USUŃ KONTO” oraz podążać za dalszymi instrukcjami,

2)     skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem mailowym zamowienia@flesz.net.pl lub telefonicznie.

 

§ 4

Procedura składania zamówień

 1.     Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego niezbędny jest korzystanie ze sprzętu elektronicznego (np. komputer stacjonarny, laptop, smartfon) z dostępem do sieci Internet i przeglądarki internetowej np.: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Android, Windows Phone, Blackberry etc .
 2.     Kupujący może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3.     Złożenie zamówienia odbywa się zgodnie ze wskazanymi niżej etapami :

1)     Kupujący dokonuje rejestracji w Sklepie Internetowym oraz loguje się na swoje konto internetowe – w przypadku składania zamówień bez rejestracji wymagane jest podanie informacji, o których mowa w § 3 ust. 2 zd. 2,

2)     Kupujący umieszcza wybrane przez siebie produkty w swoim koszyku,

3)     Kupujący wybiera sposób dostawy. 

4)     Kupujący wybiera sposób płatności,

5)     Kupujący potwierdza dokonanie zamówienia przez najechanie kursorem na przycisk „Kupuję i płacę”

6)     Kupujący otrzymuje od Sprzedawcy e-mail potwierdzający zgłoszenie i przyjęcie zamówienia do realizacji.

 1.     Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia. E-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia jest równoznaczny z akceptacją przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Kupującego oraz z zawarciem umowy sprzedaży między stronami. Zamieszczony w Sklepie Internetowym katalog produktów oraz umieszczone ceny stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu przepisu art. 71 k.c. i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 § 1 i 2 k.c.
 2.     Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego.
 3.     Formularzowi zamówienia niewypełnionemu w sposób prawidłowy nie będzie nadawany dalszy bieg związany z jego realizacją.
 4.     Kupujący może dokonać płatności za zakupiony w Sklepie Internetowym produkt w następujących formach :

1)     przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy 64 1090 1014 0000 0000 0301 4123 prowadzony w Banku Santander Bank Polska SA,

2)     za pobraniem,

3)     przelewem za pomocą systemu płatności PayU

 1.     W przypadku czasowej niedostępności produktu lub produktów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany drogą mailową lub telefoniczną o stanie zamówienia. Kupujący może wówczas podjąć decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkty czasowo niedostępne, anulowanie całości zamówienia, możliwość zakupu alternatywnych lub innych produktów).
 2.     Zakupione produkty dostarczone zostaną pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 3. Kupujący posiada prawo wyboru sposobu dostawy zakupionych produktów zgodnie z formularzem zamówienia tj. kurierem DPD. 
 4. Koszty przesyłki zakupionych produktów są ponoszone przez Kupującego.
 5. Kupującemu będącemu konsumentem (tj. osobie fizycznej dokonującej z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) Sprzedawca najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionego produktu przekazuje potwierdzenie zawarcia umowy.

 

§ 5

Gwarancja, wady fizyczne, reklamacja w obrocie konsumenckim

 1.     Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego objęte są gwarancją o ile jest ona udzielona przez producenta/importera i zostaną dostarczone z odpowiednią kartą gwarancyjną.
 2.     Niezależnie od udzielonej gwarancji Sprzedawca ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanego produktu przez okres dwóch lat od dnia wydania produktu Kupującemu.
 3.     Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest jakikolwiek dowód dokonania zakupu reklamowanego produktu w Sklepie Internetowym. Do reklamowanego produktu należy dołączyć zgłoszenie reklamacyjne dostępne na stronie Sklepu Internetowego lub napisane odręcznie.
 4.     Reklamacje rozpoznawane są w terminie 14 dni od daty otrzymania.
 5.     W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas dostawy Kupujący powinien odesłać uszkodzony produkt przesyłką pocztową lub kurierską lub osobiście na następujący adres: Flesz Sp. z o.o. Cieślewskich 25F 03-017 Warszawa
 6.     W przypadku uzasadnionej reklamacji uszkodzony produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad. W przypadku, gdy usunięcie wady nie będzie możliwe, jak również w przypadku, w którym wymiana produktu na wolny od wad nie będzie możliwa (np. z powodu wyczerpania zapasów produktu) Sprzedawca zwróci Kupującemu równowartość ceny produktu, chyba że Kupujący zadeklaruje chęć zakupu innego dostępnego w Sklepie Internetowym produktu.
 7.     Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru do Sprzedawcy pokrywa Kupujący.
 8.     Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru do Kupującego pokrywa Sprzedawca.

 

§ 6

Gwarancja, wady fizyczne, reklamacja w obrocie między przedsiębiorcami

 1.     Kupujący przed dokonując zakupu oświadcza, iż zapoznał się z OWS Flesz znajdującymi się na stronie internetowej flesz.net.pl i je akceptuje.
 2.     Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego objęte są gwarancją o ile jest ona udzielona przez producenta/importera.
 3.     W przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi, a Kupującemu przysługują jedynie roszczenia z tytułu gwarancji, tj. wyłącznie uprawnienia do żądania naprawy lub do dostarczenia rzeczy wolnych od wad zamiast rzeczy wadliwych (nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych podczas przesyłki) w terminie do 12 miesięcy od daty zakupu towaru przez Kupującego.
 4.     Rzecz wadliwą należy dostarczyć (na koszt i ryzyko kupującego) na adres: Flesz Sp. z o. o. Cieślewskich 25F 03-017 załączając formularz zgłoszenia reklamacyjnego.
 5.     Towar wadliwy zostanie wymieniony na wolny od wad lub w przypadku braku towaru na magazynie zostanie wystawiona faktura korygująca.
 6.     W sytuacji reklamacji przedsprzedażnej, w której reklamacja następuje do 3 dni od odbioru przesyłki w sytuacji, w której: nastąpiła pomyłka przy wysyłce, został wysłany towar uszkodzony – reklamacje należy zgłaszać mailowo na adres: reklamacje@flesz.net.pl wówczas Sprzedawca zobowiązuje się odebrać na swój koszt od Kupującego reklamowany towar i wymienić na wolny od wad lub wystawić fakturę korygującą .
 7.     W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Kupujący powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie: +48 507 130 770 bądź za pomocą e-mail: reklamacje@flesz.net.pl
 8.     Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.


§ 7

Odstąpienie od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów zwrotu produktu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Istnieje możliwość skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego, jednak nie jest to obligatoryjne. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest przesłać produkt na adres Sprzedawcy ul. Cieślewskich, 25F, 03-017 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni.
 5. Kupujący zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu produktu Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości zakupionego w Sklepie Internetowym produktu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 8. Klientom niebędącym Konsumentami przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów zwrotu produktu, pod warunkiem że zwracana rzecz jest  nowa i nie posiada jakichkolwiek śladów użytkowania oraz jest odesłana w oryginalnym opakowaniu. Postanowienia ust. 2 – 6 stosuje się odpowiednio.

 

§ 8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1.     Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 2.     Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
 3.     Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
 4.     Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5.     Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 6.     Informujemy, że zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między Sprzedawcą a Konsumentem jest: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie dostępny pod adresem: http://wiih.org.pl/. Konsument może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 1.     Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe i nie majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także prawa do wzorców, formularzy oraz logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony w Regulaminie i za zgodą Sprzedawcy.
 2.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 3.     Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.
 4.     Informacje o Sprzedawcy jako Administratorze danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znajdują się w Polityce bezpieczeństwa na stronie: flesz.net.pl

 

 

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

FLESZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 (nie dotyczy Regulaminu Sklepu Internetowego)

 

 1.           Zakres obowiązywania.
 2.           Oferty.
 3.           Warunki dostawy, przejście ryzyka.
 4.           Prawo Flesz Sp. z o.o. do dokonywania zamiennych Dostaw.
 5.           Warunki płatności.
 6.           Terminy Dostaw.
 7.           Gwarancja (wady fizyczne).
 8.           Postępowanie reklamacyjne.
 9.           Pozostałe wady prawne.
 10.       Obowiązki Kupującego.
 11.       Inne roszczenia odszkodowawcze.
 12.       Poufność.
 13.       Jurysdykcja.
 14.       Prawo właściwe.

 

 1.           Zakres obowiązywania.

 

1.1.      Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie wyłącznie do dostaw towarów i świadczenia usług, (zwanych dalej „Dostawą(ami)”) oraz  realizowanych na podstawie Zamówienia/Umowy zawartej między Flesz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz warunków gwarancji dostarczanych towarów – zwaną w dalszej części „OWS” Flesz a Kupującym (przedsiębiorcą). Niniejsze Ogóle Warunki Umów nie mają zastosowania do konsumentów, z którymi Flesz Sp. z o.o. nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej, a także do warunków sprzedaży określonych w Regulaminie Sklepu internetowego zamieszczonego na stronie: www.flesz.net.pl oraz www.serwishigieny.pl 

1.2.      Jakiekolwiek odstępstwa od stosowania niniejszych OWS nie są możliwe, chyba że Flesz Sp. z o. o. jednoznacznie wyraził na to zgodę na piśmie lub została zawarta odrębna umowa, które reguluje kwestie zawarte z OWU w odmienny sposób. W przypadku zawarcia pisemnej umowy, postanowienia umowy mają pierwszeństwo przed niniejszym OWS.

1.3.      Niniejsze OWS wyłączają możliwość zastosowania wszelkich wzorów umów, regulaminów, ogólnych warunków sprzedaży lub innych podobnych dokumentów stosowanych przez Kupującego.

1.4.      Treść OWS jest dostępna dla Kupującego przed zawarciem Umowy, na stronie internetowej Flesz Sp. z o. o. oraz na każde żądanie Kupującego.

1.5.      Akceptacja treści OWS przez Kupującego może nastąpić w każdej formie, w szczególności dorozumianej, elektronicznej lub pisemnej. Dla uniknięcia wątpliwości akceptacja treści OWS przez Kupującego ma miejsce również w przypadku, kiedy miał on możliwość zapoznania się z ich treścią. Ponadto uznaje się, że Kupujący zaakceptował treść OWS nawet jeżeli wcześniej wniósł zastrzeżenia co do któregokolwiek z postanowień OWS, jeżeli Kupujący złożył Zamówienie lub odebrał Towar lub Usługi. W szczególności za akceptację OWS uważa się zawarcie umowy z Flesz Sp. z o. o., a zwłaszcza drogą elektroniczną, co jednoznacznie oznacza akceptację przez Kupującego niniejszych OWS.

1.6.      Kupujący składając zamówienie w Spółce Flesz Sp. z o.o. jednocześnie oświadcza, iż  zapoznał się z OWS na stronie internetowej, a nadto akceptuje warunki  zawarte w OWS i zobowiązuje się ich przestrzegać.

1.7.      Niniejsze OWS obowiązują wyłącznie pomiędzy Flesz Sp. z o. o. i Kupującym.

1.8.      Oferty.

1.9.      Warunki sprzedaży takie jak: ceny zakupu, warunki i termin płatności, forma dostawy itp. są ustalane indywidualnie z Kupującym.

1.10.   Opis jakości towarów dostarczanych przez Flesz Sp. z o. o. jest wyłącznie i ostatecznie określony w odpowiednich Specyfikacjach.

1.11.   Okres związania ofertą każdorazowo jest określony w ofercie i jest liczony od dnia następnego po dniu, w którym oferta została złożona.

1.12.   Katalogi, cenniki i informacje o promocjach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, chyba, że co innego wynika z udzielonych przez Flesz Sp. z o.o. informacji.

 1.           Warunki dostawy, przejście ryzyka.

2.1.      Podawane ceny są cenami loco zakład Flesz Sp. z o. o. zgodnie z warunkami Incoterms 2010 („Miejsce dostawy”).

2.2.      Podane ceny są cenami netto. Ceny zostaną powiększone o podatek VAT obowiązujący w momencie Dostawy. Ceny w walucie obcej są przeliczane na PLN według kursu sprzedaży danej waluty ogłoszonego przez NBP w dniu wystawienia faktury.

2.3.      Ryzyko (tj. ryzyko utraty rzeczy, zniszczenia lub innego przypadkowego uszkodzenia towarów) przechodzi na Kupującego w Miejscu Dostawy. Powyższe ma zastosowanie również w przypadku Dostaw na koszt Flesz Sp. z o. o. oraz gdy Dostawa jest wysyłana lub odbierana w innym miejscu niż Miejsce Dostawy.

2.4.      W przypadku dostaw transportem Kupującego, ryzyko opisane w pkt 2.3 przechodzi na niego z chwilą załadunku towarów na jego środek transportu.

2.5.      Flesz Sp. z o. o. nie gwarantuje terminu dostawy towaru i nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Kupującego lub osób trzecich. Potwierdzenie przez niego terminu wysyłki ma charakter jedynie informacyjny i jego niedotrzymanie nie może stanowić podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec Flesz Sp. z o.o.

 1.           Prawo Flesz Sp. z o. o. do dokonywania Dostaw zamiennych

3.1.      W przypadku, gdy dokonanie uzgodnionej Dostawy nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od Flesz Sp. z o. o., Flesz Sp. z o. o. jest uprawniony do wykonywania Dostaw równorzędnych pod względem jakości i ceny względem zamówionej Dostawy (Dostawy zamienne). O zaistnieniu przypadku niemożności dostawy Flesz Sp. z o. o. niezwłocznie poinformuje Kupującego. Jeśli nie jest możliwe dokonanie Dostawy zamiennej, Flesz Sp. z o. o. ma prawo do odstąpienia od Umowy/zrealizowania Dostawy, o czym poinformuje Kupującego. 

 1.           Warunki płatności

4.1.      Termin płatności wynosi  7dni, o ile nie uzgodniono płatności w formie przedpłaty, albo nie uzgodniono inaczej.

4.2.      Jeśli nie uzgodniono inaczej, płatności wynikające z faktur wystawionych przez Flesz Sp. z o. o. są wymagalne w terminie określonym na fakturze. Terminy płatności liczone są od dnia wystawienia faktury.

4.3.      W przypadku nieterminowej zapłaty Flesz Sp. z o. o. jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

4.4.      Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.

4.5.      W przypadku niedotrzymania terminu płatności Kupujący jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Flesz Sp. z o. o. oprócz należności głównej oraz odsetek, kwoty stanowiącej równowartość poniesionych przez Flesz Sp. z o. o. uzasadnionych kosztów dochodzenia należności, w tym w szczególności: kosztów wezwania do zapłaty, kosztów usług windykacyjnych, itp.

4.6.      Potrącenia zobowiązań Kupującego wobec Flesz Sp. z o. o., za wyjątkiem uzgodnionego między stronami potrącenia umownego, są wyłączone.

4.7.      W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu płatności za dostarczony towar, wynikającego chociażby z jednej faktury, Flesz Sp. z o. o. ma prawo:

 1. a) postawienia w stan natychmiastowej wymagalności płatności wszystkich faktur, których terminy płatności jeszcze nie minęły, a co do których nastąpiło wydanie towaru,
 2. b)   wstrzymania kolejnych dostaw zamówionego asortymentu do czasu zapłaty zaległej faktury.

4.8.      Flesz Sp. z o. o. może ustalić dla Kupującego limit kredytowy. Podstawę wyliczenia wysokości limitu będą stanowić dostarczone do Flesz Sp. z o. o. odpowiednie dokumenty (finansowe, majątkowe) oraz inne dane, w tym także informacje o współpracy handlowej, dane od firmy ubezpieczającej należności handlowe Flesz Sp. z o.o.

4.9.      Jakiekolwiek reklamacje lub innego rodzaju roszczenia Kupującego nie zwalniają go od terminowej zapłaty należności.

4.10.   Kupujący wyraża zgodę na wystawianie faktur drogą elektroniczną.

4.11.   Zasady wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej:

 •   Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. (Dz.U.2005 r., nr 133, poz. 1119)
 •         Aby korzystać z usługi e-faktura Kupujący musi:
 1. a)     posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. b)   posiadać aktywne konto poczty elektronicznej umożliwiające otrzymywanie poczty email, przy czym o zmianie konta powinien natychmiast poinformować Flesz Sp. z o.o.;
 3. c)      formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format).
 4.           Terminy Dostaw.

5.1.      Realizacja Dostawy przez Flesz Sp. z o. o. w uzgodnionym terminie jest uzależniona od terminowego otrzymania przez Flesz Sp. z o. o. od Kupującego wszystkich dokumentów, ewentualnie przedpłaty o ile ją uzgodniono, jak również od spełnienia przez Kupującego uzgodnionych warunków płatności i innych zobowiązań. W przypadku nieterminowej realizacji powyższych zobowiązań przez Kupującego, termin Dostawy ulega stosownemu przedłużeniu. Ponadto Flesz Sp. z o. o. jest zwolniony z odpowiedzialności za nieterminową dostawę.

5.2.      W sytuacji, gdy opóźnienie w Dostawie wynika z działania siły wyższej, takiej jak mobilizacja, wojna, zamieszki, epidemie lub podobne zdarzenia np. strajk lub lokaut, warunki atmosferyczne itp. termin Dostawy ulega odpowiedniemu przedłużaniu. Jeśli stan siły wyższej utrzymuje się o ponad 30 dni, Flesz Sp. z o.o. uprawniona jest do rozwiązania umowy.

5.3.      Roszczenia Kupującego za szkody spowodowane nieterminową Dostawą, jak również roszczenia o odszkodowanie z tytułu niewykonania Umowy (Dostawy) są wyłączone we wszystkich przypadkach opóźnionych Dostaw, nawet po upływie terminu Dostawy ustalonego przez Kupującego. Wyłączenie to nie ma zastosowania w przypadkach, gdy odpowiedzialność wynika z ustawy i jednocześnie nie może być ograniczona na mocy porozumienia stron.

5.4.      Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy wyłącznie w takim zakresie, w jakim Flesz Sp. z o. o. jest odpowiedzialny za opóźnienie Dostawy oraz wyłącznie, jeżeli Kupujący uprzednio określił dodatkowy termin Dostawy i zastrzegł, że nie zaakceptuje Dostawy po upływie tego terminu, a ten termin upłynął. Powyższe nie oznacza przeniesienia na Flesz Sp. z o. o. ciężaru dowodu dotyczącego uszczerbku poniesionego przez Kupującego.

5.5.      Flesz Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo niezrealizowania lub wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku, gdy Kupujący posiada nieuregulowane przeterminowane zobowiązania wobec Flesz Sp. z o. o. oraz w przypadku przekroczenia przyznanego limitu kredytowego.

5.6.      Flesz Sp. z o. o. ma prawo żądać, aby w rozsądnym terminie Kupujący oświadczył, czy rezygnuje z Dostawy ze względu na jej opóźnienie albo domaga się jej realizacji. Oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od umowy powinno być złożone do końca dnia następującego po dniu, w którym upłynął dodatkowy termin Dostawy, wyznaczony zgodnie z pkt 5.4.

 1.           Gwarancja jakości (wady fizyczne).

Odpowiedzialność Flesz Sp. z o. o. za wady fizyczne jest ostatecznie określona w następujących postanowieniach:

6.1.      Opis jakości towaru jest ostatecznie określony w stosownych Specyfikacjach dla każdego produktu. Flesz Sp. z o. o. nie jest odpowiedzialny za wady odnoszące się do cech nie opisanych szczegółowo w specyfikacjach technicznych („Specyfikacje”). Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie czy produkt zakupiony w Flesz Sp. z o. o. nadaje się do zamierzonego użytku. Kupujący przed dokonaniem wyboru rodzaju produktu powinien przeprowadzić testy dostarczonych produktów przy użyciu własnych urządzeń oraz w warunkach odpowiadających warunkom produkcyjnym panującym u Kupującego.

6.2.      W przypadku Dostaw produktów, których parametry są niezgodne z opisanymi w stosownej Specyfikacji („Wada materiałowa”) obowiązującej w momencie przeniesienia ryzyka, Flesz Sp. z o. o. według swojego wyboru albo dokona naprawy, albo ponownie dostarczy towar bez dodatkowych opłat („Ponowne wykonanie”). Flesz Sp. z o. o. uprawniony jest również do odstąpienia od umowy.

6.3.      Ponowne wykonanie nie przerywa ani nie zawiesza biegu terminu określonego w punkcie 6.4.

6.4.      Roszczenia z tytułu wad wygasają po dwunastu miesiącach. Powyższe nie ma zastosowania w zakresie, w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego przewidują inny okres odpowiedzialności. Niezmienione pozostają zasady prawa odnoszące się do zawieszenia biegu terminów lub ponownego rozpoczęcia biegu terminów.

6.5.      Kupujący bez zbędnej zwłoki, tj. nie później niż w terminie 7 dni od wykrycia   powiadomi Flesz Sp. z o. o. w formie pisemnej lub mailowej o wystąpieniu wady.

6.6.      Roszczenia z tytułu wad nie przysługują w przypadku nieznacznych odchyleń od uzgodnionej jakości, nieznacznego zakłócenia użytkowania, normalnego zużycia lub wad, które powstały po przeniesieniu ryzyka i które wynikają z błędnego lub niedbałego obchodzenia się z produktem, nadmiernego obciążenia,

nieodpowiednich urządzeń produkcyjnych lub zasobów je obsługujących, albo wpływu szczególnych zewnętrznych czynników, które nie zostały przewidziane w Umowie.

6.7.      Wyłączone zostają wszelkie roszczenia Kupującego o zapłatę odszkodowania, z wyjątkiem przypadków, kiedy obowiązek zapłaty odszkodowania wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

6.8.      Z uwagi na udzielenie gwarancji, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.

6.9.      Zgłoszenie reklamacji, jak również opóźnienie w dostawie towarów z przyczyn leżących po stronie Kupującego nie powoduje przesunięcia terminu płatności wynikającego z wystawionej faktury.

 1.           Postępowanie reklamacyjne.

7.1.      W przypadku wysyłek firmą spedycyjną, Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki przy odbiorze. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że w czasie transportu nastąpiło uszkodzenie towaru, zobowiązany jest dokonać wszelkich niezbędnych czynności dla zabezpieczenia prawa do odszkodowania, w tym zażądać sporządzenia przez przewoźnika stosownego protokołu szkody, a następnie w ciągu 24 godzin od momentu odbioru przesyłki od przewoźnika zawiadomić o tym fakcie Flesz Sp. z o. o. Podstawą do reklamacji są: protokół szkody, list przewozowy i kopia faktury zakupu. Dalsze postępowanie ustala się z Flesz Sp. z o. o.

7.2.      W przypadku odbioru towaru przez Kupującego własnym transportem wymagane jest dokładne sprawdzenie ilościowe i jakościowe odbieranego towaru na miejscu i natychmiastowe zgłoszenie Flesz Sp. z o. o. ewentualnych zastrzeżeń.

7.3.      (Reklamacja ilościowa) W przypadku, gdy odbiorca nie był w stanie sprawdzić zgodności ilości dostarczonego towaru z ilością wskazaną w dokumencie niezgodność ilościowa musi być zgłoszona w ciągu 24 godzin od otrzymania dostawy. Po tym terminie uznaje się że dostawa pod względem ilościowym jest zgodna ze specyfikacją i reklamacja z tego tytułu nie będzie uwzględniona.   

7.4.      (Reklamacja jakościowa) W przypadku ujawnienia się ukrytych wad jakościowych  towaru, to jest takich, które możliwe były do wykrycia dopiero w trakcie rozpoczęcia użytkowania produktu, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, tj. nie dłużej, niż 14 dni od dostawy dokonać zgłoszenia reklamacyjnego. Z kolei, widoczne wady jakościowe powinny być zgłoszone w terminie 2 dni od dnia dostawy. Po tym terminie uznaje się że dostawa pod względem jakościowym jest zgodna ze specyfikacją i reklamacja z tego tytułu nie będzie uwzględniona.    

7.5.      Zgłoszenia reklamacyjnego dokonuje się zgodnie z poniższą procedurą obowiązującą w Flesz Sp. z o. o. W sposób uzgodniony z Flesz Sp. z o. o. należy dostarczyć:

 1. a) Wypełniony Formularz Reklamacyjny (dostępny na stronie www Flesz Sp. z o.o.);
 2. b) Kopię faktury zakupu;
 3. c) Próbkę reklamowanego produktu wraz z oryginalną etykietą – w ilości pozwalającej na przeprowadzenie prób u producenta;

7.6.      Flesz Sp. z o. o. rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia wszystkich niezbędnych materiałów, z wyjątkiem sytuacji, kiedy reklamowany towar wysyłany jest do producenta. W takim przypadku ze względu na wystąpienie przyczyn niezależnych od Flesz Sp. z o. o. czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu.

7.7.      W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Flesz sp. z o.o. dokona wg swego uznania naprawy produktu lub wymiany na nowy.

7.8.      Odpowiedzialność Flesz Sp. z o. o. odnosi się do produktu, a nie do konsekwencji wynikających z jego użytkowania. Przed rozpoczęciem produkcji Kupujący zobowiązany jest do przeprowadzenia we własnym zakresie testów i określenia, czy proponowany przez Flesz Sp. z o. o. produkt odpowiada wymaganiom, do których został zakupiony. Jeżeli produkt zostanie użyty niezgodnie z jego przeznaczeniem reklamacje nie będą uwzględniane.

7.9.      Odpowiedzialność Flesz Sp. z o. o. nie obejmuje zwrotu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów takich jak koszty produkcji i koszty surowców, transport, wykonanie testów, utraconych korzyści.  W szczególności Flesz Sp. z o. o. nie jest zobowiązane do pokrycia straty wynikającej z braku nadzoru nad procesem produkcji lub świadomego produkowania wyrobów z widocznymi wadami.

 1.           Pozostałe wady.

8.1.      Postanowienia punktu 7 mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich wad prawnych.

8.2.      Roszczenia Kupującego wobec Flesz Sp. z o. o., w szczególności z tytułu szkód spowodowanych wadami prawnymi, które wykraczają poza zakres lub są odmienne od roszczeń określonych w punkcie 7 i 8 są wyłączone. Do roszczeń odszkodowawczych ma zastosowanie punkt 10.

 1.           Obowiązki Kupującego.

Kupujący zobowiązuje się uwolnić Flesz Sp. z o. o. od wszelkich związanych z tym roszczeń osób trzecich.

 1.       Inne roszczenia odszkodowawcze.

          10.1.   Wszelkie roszczenia odszkodowawcze Kupującego, z wyjątkiem określonych w niniejszych Warunkach oraz umowie, są wyłączone bez względu na to czy wynikają z odpowiedzialności kontraktowej czy z odpowiedzialności deliktowej.

          10.2.   Flesz Sp. z o. o. w dobrej wierze oferuje wytyczne i porady dotyczące zastosowań produktów, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Kupującego. Kupujący nie jest zwolniony z obowiązku zbadania możliwości zastosowania produktu do zamierzonego użytku i jest za to wyłącznie odpowiedzialny.

          10.3.   Punkty 10.1 oraz 10.2 nie mają zastosowania w przypadkach określonych w przepisach prawa dotyczących odpowiedzialności za produkt lub w przypadkach działania umyślnego, rażącego zaniedbania, uszkodzenia ciała, w których odpowiedzialność wynika z bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

         10.4.   Odpowiedzialność Flesz Sp. z o. o. za szkody wynikające z niewykonania podstawowych obowiązków Umownych jest ograniczona do możliwych do przewidzenia szkód zwyczajowo objętych Umową (normalne następstwa działania lub zaniechania), za wyjątkiem przypadków działania umyślnego, rażącego zaniedbania czy uszkodzenia ciała. Odpowiedzialność Flesz Sp. z o.o. nie obejmuje nieosiągniętych przez Kupującego zysków oraz utraconych korzyści.

10.5.   W zakresie, w jakim odpowiedzialność Flesz Sp. z o. o. wynikająca z ustępu 10 jest wyłączona lub ograniczona, wyłączenie lub ograniczenie ma również zastosowanie do odpowiedzialności osobistej pracowników, personelu, obsługi Flesz Sp. z o. o. oraz innych agentów i jego przedstawicieli.

10.6.   W przypadku, gdy Kupujący jest uprawniony do żądania odszkodowania roszczenia odszkodowawcze wygasają wraz z upływem okresu, gwarancji. W przypadku roszczeń z tytułu działania umyślnego i odszkodowania związanego z odpowiedzialnością za produkt, zastosowanie mają terminy wynikające z przepisów prawa.

 1.       Jurysdykcja.

Sądem właściwym do rozpatrywania sporów pomiędzy Flesz Sp. z o. o. a Kupującym wynikających z Umowy/Zamówienia jest sąd właściwy dla siedziby Flesz Sp. z o. o.

 1.       Prawo właściwe.

Prawem właściwym jest prawa polskie i przepisy polskiego prawa. 

Koszyk
Logowanie

Nie masz jeszcze konta?

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę witrynę, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. 
Menu
0 porównaj
0 items Koszyk