Fundusze europejskie

ZAMÓWIENIE NR 7

 

Zapytanie o cenę na wykonanie i dostawę młyna, rozdrabniacza do papieru
Ogłoszenie powstaje w kontekście projektu POIR.03.02.02-06-2698/20

W związku z realizacją programu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH O WŁAŚCIWOŚCIACH DEZYNFEKUJĄCYCH” firma Flesz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza zapytanie dotyczące wykonania i dostarczenia młynka, rozdrabniacza do papieru:

Linia technologiczna (element) – młynek, rozdrabniacz do papieru – Kod CPV – 42996100-5

Środek trwały stanowiący wartość materialną i prawną.

Młyn ma za zadanie rozdrabnianie (mielenie) odpadu produkcyjnego celulozowego na frakcje 0,5mm.
Młyn tnący ACM-3 Atest lub podobny:
-młyn tnący ACM-3 z rotorem i ostrzami wykonanymi ze stali narzędziowej, na wysokim statywie z kółkami jezdnymi, zasilanie3x400V/50Hz, moc silnika 2,2 kW.
-lej z popychaczem ze stali nierdzewnej
-sito separujące do ACM-3 – typu „conidur” – 0,5 mm
-zestaw noży tnących ze stali (9 noży rotora, 2 noże stałe)
-zapas

Dane uzupełniające:
– wstępne sito separujące 5mm w zestawie
-zbiornik na zmielony materiał o pojemności co najmniej 15 lt

Oferta musi zawierać koszt młyna, jego instalacji oraz szkolenie personelu zamawiającego, a także gwarancję na urządzenie na okres 12 miesięcy. 

 

Rysunek poglądowy:

 

Kryteria wyboru:
100% ceny

Data publikacji ogłoszenia:

26.06.2023r. 

Termin i sposób składania ofert:
Do 05.07.2023 roku do godziny 00:00

Miejsce dostawy i instalacji młynka:
Zakład produkcyjny FLESZ Sp. z o.o.
ul. Gospodarcza 4
21-400 Gręzówka-Kolonia

Termin dostawy:
Do 30.09.2023 roku

Oferty można kierować drogą mailową lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście na adres spółki.
adres mailowy: asystent@flesz.net.pl
adres spółki: Flesz Sp. z o.o., ul. Cieślewskich 25F, 03-017 Warszawa

Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

  1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy (np. kwarantanna, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej).
  2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a innym niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy będą dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

Zamawiający zastrzega, iż może unieważnić postępowanie na każdym jego etapie, w tym także po terminie składania ofert, bez podania przyczyn.

Płatność

Płatność: 50% w ciągu 7 dniu od podpisaniu umowy, 50% w ciągu 14 dni od podpisania protokołu odbioru i otrzymania faktury końcowej

Sposób składania ofert:
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami.

Podsumowanie
Integralną częścią niniejszego zapytania stanowią załączniki: 1,2,3
Złożona oferta powinna zawierać:
– ofertę zgodnie wzorem podanym w załączniku nr. 1 dołączonego do zapytania ofertowego  wraz z aktualnym wypisem z KRS lub CEDIG oraz potwierdzeniem nadania numeru NIP
– oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do Zamawiającego zgodnie wzorem podanym w załączniku nr. 2 dołączonego do zapytania ofertowego
– oświadczenia o spełnieniu warunków udziału – zgodnie wzorem podanym w załączniku nr. 3
dołączonego do zapytania ofertowego.

wzór umowy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3