Fundusze europejskie

ZAMÓWIENIE NR 6

 

Zapytanie o cenę, dostawę i wykonanie Mieszadła do roztworu. Ogłoszenie powstaje w kontekście projektu POIR.03.02.02-06-2698/20

W związku z realizacją programu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH O WŁAŚCIWOŚCIACH DEZYNFEKUJĄCYCH” firma Flesz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza zapytanie dotyczące wykonania i dostarczenia mieszadła do roztworu.

 

Linia technologiczna – dedykowane mieszadło do roztworu Kod CPV – 42996400-8
Środek trwały stanowiący wartość materialną i prawną.
Mieszadło elektryczne wolnoobrotowe np. typu MEW – 700 ST/RAM lub podobne, składające się z:
– 3 wirników
– wału mieszadła
– reduktora
– falownika typu LG do płynnej regulacji obrotów – ze względu na fakt, że mieszadło, którego dotyczy zapytanie będzie sterowane nie tylko fizycznie, ale również za – pomocą zdalnej aplikacji falownik obsługujący maszynę musi być wyposażony w podstawowy protokół komunikacyjny (co najmniej szeregowy RS) dający możliwość wysterowania cyfrowego start/stop oraz prędkości obrotów
– opcjonalnie dodatkowego wirnika górnego przesuwnego na całej długości wału
– oraz króćca do montażu mieszadła kontowego

Urządzenie wyposażone w silnik elektryczny o mocy 0,55kW; wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.

Oferta musi zawierać koszt mieszadła, jego instalacji oraz szkolenie personelu zamawiającego.

 

Rysunek ideowy (zbiornik dostarcza zamawiający)

 

Schemat/rysunek mieszadła do umieszczenia w zbiorniku

Przykładowe zdjęcie wirnika

 

Kryteria wyboru:
100% ceny

Data publikacji ogłoszenia:
26.06.2023 roku

Termin i sposób składania ofert:
Do 05.07.2023 roku do godziny 00:00

Miejsce dostawy i instalacji mieszadła:
Zakład produkcyjny FLESZ Sp. z o.o.
ul. Gospodarcza 4
21-400 Gręzówka-Kolonia

Termin dostawy:
Do 30.09.2023 roku

 

Oferty można kierować drogą mailową lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście na adres spółki.
adres mailowy: asystent@flesz.net.pl
adres spółki: Flesz Sp. z o.o. , ul. Cieślewskich 25F, 03-017 Warszawa

Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

  1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy (np. kwarantanna, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej).
  2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a innym niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy będą dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

Zamawiający zastrzega, iż może unieważnić postępowanie na każdym jego etapie, w tym także po terminie składania ofert, bez podania przyczyn.

 

Płatność

Płatność: 50% w ciągu 7 dniu od podpisaniu umowy, 50% w ciągu 14 dni od podpisania protokołu odbioru i otrzymania faktury końcowej

Sposób składania ofert:
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami.

Podsumowanie
Integralną częścią niniejszego zapytania stanowią załączniki: 1,2,3
Złożona oferta powinna zawierać:
– ofertę zgodnie wzorem podanym w załączniku nr. 1 dołączonego do zapytania ofertowego wraz z aktualnym wypisem z KRS lub CEDIG oraz potwierdzeniem nadania numeru NIP
– oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do Zamawiającego zgodnie wzorem podanym w załączniku nr. 2 dołączonego do zapytania ofertowego
– oświadczenia o spełnieniu warunków udziału – zgodnie wzorem podanym w załączniku nr. 3
dołączonego do zapytania ofertowego

wzór umowy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3