Fundusze europejskie

ZAMÓWIENIE NR 5

 

Zapytanie o cenę na wykonanie aplikacji sterującej
Ogłoszenie powstaje w kontekście projektu POIR.03.02.02-06-2698/20

W związku z realizacją programu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH O WŁAŚCIWOŚCIACH DEZYNFEKUJĄCYCH” firma Flesz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza zapytanie dotyczące wykonania i dostarczenia Aplikacji Sterującej:

Aplikacja sterująca – Kod CPV – 4810000-9
Środek trwały stanowiący wartość materialną i prawną.
Oprogramowanie przemysłowe do sterowanie mieszadłem do kleju z poziomu smartfona. Klej podczas produkcji musi być dobrze wymieszany z celulozą zapachem. Technolog może z poziomu smartfona, odpowiednio wcześniej uruchomić mieszalnik.

Oferta musi zawierać koszt stworzenia aplikacji, jej instalacji wraz z integracją oraz szkolenie personelu zamawiającego.

Szczegóły urządzenia do wysterowania za pomocą aplikacji sterującej:
Mieszadło elektryczne wolnoobrotowe
MEW – 700 ST/RAM 0,55kW/900rpm/400V
-silnik elektryczny 0,55kW/900rpm/400V
-reduktor C212, i = 15,8 obroty wyjściowe ok. 60rpm
-skrzynka sterująca zawierająca włącznik / wyłącznik oraz potencjometr obrotów wraz ze sterownikiem PLC

Schemat urządzenia do wysterowania
Mieszadło zainstalowane w zbiorniku na roztwór klejowy wraz z parametrami technicznymi, falownikiem i osprzętem, który ma sterować aplikacja sterującą.

 

Rysunek ideowy

 

 

 

 

Kryteria wyboru:
100% ceny


Data publikacji ogłoszenia:
21.06.2023 roku


Termin i sposób składania ofert:
Do 30.06.2023 roku do godziny 00:00

Miejsce dostawy i uruchomienia wykonanej aplikacji:
Zakład produkcyjny FLESZ Sp. z o.o.
ul. Gospodarcza 4
21-400 Gręzówka-Kolonia


Termin dostawy:
Do 30.09.2023 roku


Oferty można kierować drogą mailową lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście na adres spółki.
adres mailowy: asystent@flesz.net.pl
adres spółki: Flesz Sp. z o.o. , ul. Cieślewskich 25F, 03-017 Warszawa

Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy (np. kwarantanna, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej).
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a innym niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy będą dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
Zamawiający zastrzega, iż może unieważnić postępowanie na każdym jego etapie, w tym także po terminie składania ofert, bez podania przyczyn.

Płatność
Płatność: 50% w ciągu 7 po podpisaniu umowy, 50% w ciągu 14 dni od podpisania protokołu odbioru i otrzymania faktury końcowej

Sposób składania ofert:
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami.

Podsumowanie
Integralną częścią niniejszego zapytania stanowią załączniki: 1,2,3
Złożona oferta powinna zawierać:
– ofertę zgodnie wzorem podanym w załączniku nr. 1 dołączonego do zapytania ofertowego, wraz z aktualnym wypisem z KRS lub CEDIG oraz potwierdzeniem nadania numeru NIP
– oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do Zamawiającego zgodnie wzorem podanym w załączniku nr. 2 dołączonego do zapytania ofertowego
– oświadczenia o spełnieniu warunków udziału – zgodnie wzorem podanym w załączniku nr. 3
dołączonego do zapytania ofertowego

Wzór umowy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3