Fundusze europejskie

ZAMÓWIENIE NR 3

Zapytanie o cenę, dostawę i wykonanie mieszadła do roztworu
Ogłoszenie powstaje w kontekście projektu RPLU.03.07.00-06-0171/20-00

W związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw. Działanie 3.7.
„FLESZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:
Wzrost konkurencyjności firmy „FLESZ” poprzez wdrożenie wyników prac B+R.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy na rynku krajowym i wejście na rynek międzynarodowy, wprowadzenie nowych produktów w wyniku wdrożenia prac B+R. Technologia wprowadza nowe korzystne rozwiązania, które nie były wcześniej dostępne w rozwiązaniach alternatywnych.
Linia technologiczna – dedykowane mieszadło do roztworu Kod CPV – 42996400-8
Środek trwały stanowiący wartość materialną i prawną.
Mieszadło elektryczne wolnoobrotowe np. typu MEW – 700 ST/RAM lub podobne, składające się z:
– 3 wirników
– wału mieszadła
– reduktora
– falownika typu LG do płynnej regulacji obrotów – ze względu na fakt, że mieszadło, którego dotyczy zapytanie będzie sterowane nie tylko fizycznie, ale również za – pomocą zdalnej aplikacji falownik obsługujący maszynę musi być wyposażony w podstawowy protokół komunikacyjny (co najmniej szeregowy RS) dający możliwość wysterowania cyfrowego start/stop oraz prędkości obrotów
– opcjonalnie dodatkowego wirnika górnego przesuwnego na całej długości wału
– oraz króćca do montażu mieszadła kontowego

Urządzenie wyposażone w silnik elektryczny o mocy 0,55kW; wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.

Oferta musi zawierać koszt mieszadła, jego instalacji oraz szkolenie personelu zamawiającego.

Rysunek ideowy (zbiornik dostarcza zamawiający)

Schemat/rysunek mieszadła do umieszczenia w zbiorniku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykładowe zdjęcie wirnika

Kryteria wyboru:
100% ceny
Data publikacji ogłoszenia:
20.04.2022
Termin i sposób składania ofert:
Do 27.04.2022 do godziny 00:00
Oferty można kierować drogą mailową lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście na adres spółki.
adres mailowy: asystent@flesz.net.pl
adres spółki: Flesz Sp. z o.o. , ul. Cieślewskich 25F, 03-017 Warszawa
Miejsce dostawy:
Zakład produkcyjny FLESZ Sp. z o.o.
ul. Gospodarcza 4
21-400 Gręzówka-Kolonia
Termin dostawy:
6 tygodni od dnia zawarcia umowy
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy (np. kwarantanna, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej).

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a innym niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy będą dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmiepod rygorem nieważności.

Zamawiający zastrzega, iż może unieważnić postępowanie na każdym jego etapie, w tym także po terminie składania ofert, bez podania przyczyn.

Podsumowanie
Integralną częścią niniejszego zapytania stanowią załączniki: 1,2,3
Złożona oferta powinna zawierać:
– ofertę zgodnie wzorem podanym w załączniku nr. 1 dołączonego do zapytania ofertowego
– oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do Zamawiającego zgodnie wzorem podanym w załączniku nr. 2 dołączonego do zapytania ofertowego
– oświadczenia o spełnieniu warunków udziału – zgodnie wzorem podanym w załączniku nr. 3
dołączonego do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3