Fundusze europejskie

ZAMÓWIENIE NR 2

Zapytanie o cenę na wykonanie i dostawę młyna, rozdrabniacza papieru
Ogłoszenie powstaje w kontekście projektu RPLU.03.07.00-06-0171/20-00
W związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw. Działanie 3.7.
„FLESZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:
Wzrost konkurencyjności firmy „FLESZ” poprzez wdrożenie wyników prac B+R.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy na rynku krajowym i wejście na rynek międzynarodowy, wprowadzenie nowych produktów w wyniku wdrożenia prac B+R. Technologia wprowadza nowe korzystne rozwiązania, które nie były wcześniej dostępne w rozwiązaniach alternatywnych.

Linia technologiczna (element) – młynek, rozdrabniacz do papieru – Kod CPV – 42996100-5

Środek trwały stanowiący wartość materialną i prawną.

Młyn ma za zadanie rozdrabnianie (mielenie) odpadu produkcyjnego celulozowego na frakcje 0,5mm.
Młyn tnący ACM-3 Atest lub podobny:
-młyn tnący ACM-3 z rotorem i ostrzami wykonanymi ze stali narzędziowej, na wysokim statywie z kółkami jezdnymi, zasilanie3x400V/50Hz, moc silnika 2,2 kW.
-lej z popychaczem ze stali nierdzewnej
-sito separujące do ACM-3 – typu „conidur” – 0,5 mm
-zestaw noży tnących ze stali (9 noży rotora, 2 noże stałe)
-zapas

Dane uzupełniające:
– wstępne sito separujące 5mm w zestawie
-zbiornik na zmielony materiał o pojemności co najmniej 15 lt

Oferta musi zawierać koszt młyna, jego instalacji oraz szkolenie personelu zamawiającego, a także gwarancję na urządzenie na okres 12 miesięcy. 

 

Rysunek poglądowy:

 

Kryteria wyboru:
100% ceny
Data publikacji ogłoszenia:
05.04.2022
Termin i sposób składania ofert:
Do 12.04.2022 do godziny 00:00
Oferty można kierować drogą mailową lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście na adres spółki.
adres mailowy: asystent@flesz.net.pl
adres spółki: Flesz Sp. z o.o., ul. Cieślewskich 25F, 03-017 Warszawa
Miejsce dostawy:
Zakład produkcyjny FLESZ Sp. z o.o.
ul. Gospodarcza 4
21-400 Gręzówka-Kolonia
Termin dostawy:
Czas realizacji zamówienia: 6 tygodni od otrzymania zaliczki przez Wykonawcę

Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy (np. kwarantanna, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej).

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a innym niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy będą dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmiepod rygorem nieważności.

Zamawiający zastrzega, iż może unieważnić postępowanie na każdym jego etapie, w tym także po terminie składania ofert, bez podania przyczyn.

Płatność

Płatność: 50% po podpisaniu umowy, 50% w ciągu 7 dni od podpisania protokołu odbioru i otrzymania faktury końcowej

Sposób składania ofert:
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami.

Podsumowanie
Integralną częścią niniejszego zapytania stanowią załączniki: 1,2,3
Złożona oferta powinna zawierać:
– ofertę zgodnie wzorem podanym w załączniku nr. 1 dołączonego do zapytania ofertowego
– oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do Zamawiającego zgodnie wzorem podanym w załączniku nr. 2 dołączonego do zapytania ofertowego
– oświadczenia o spełnieniu warunków udziału – zgodnie wzorem podanym w załączniku nr. 3
dołączonego do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3