Fundusze europejskie

ZAMÓWIENIE NR 1

Zapytanie o cenę na wykonanie aplikacji sterującej
Ogłoszenie powstaje w kontekście projektu RPLU.03.07.00-06-0171/20-00
W związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw. Działanie 3.7.
„FLESZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:
Wzrost konkurencyjności firmy „FLESZ” poprzez wdrożenie wyników prac B+R.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy na rynku krajowym i wejście na rynek międzynarodowy, wprowadzenie nowych produktów w wyniku wdrożenia prac B+R. Technologia wprowadza nowe korzystne rozwiązania, które nie były wcześniej dostępne w rozwiązaniach alternatywnych.

Aplikacja sterująca – Kod CPV – 4810000-9
Środek trwały stanowiący wartość materialną i prawną.
Oprogramowanie przemysłowe do sterowanie mieszadłem do kleju z poziomu smartfona. Klej podczas produkcji musi być dobrze wymieszany z celulozą zapachem. Technolog może z poziomu smartfona, odpowiednio wcześniej uruchomić mieszalnik.

Oferta musi zawierać koszt stworzenia aplikacji, jej instalacji wraz z integracją oraz szkolenie personelu zamawiającego.

Szczegóły urządzenia do wysterowania za pomocą aplikacji sterującej:
Mieszadło elektryczne wolnoobrotowe
MEW – 700 ST/RAM 0,55kW/900rpm/400V
-silnik elektryczny 0,55kW/900rpm/900V
-reduktor C212, i = 15,8 obroty wyjściowe ok. 60rpm
-skrzynka sterująca zawierająca włącznik / wyłącznik oraz potencjometr obrotów wraz ze sterownikiem PLC

Schemat urządzenia do wysterowania
Mieszadło zainstalowane w zbiorniku na roztwór klejowy wraz z parametrami technicznymi, falownikiem i osprzętem, który ma sterować aplikacja sterującą.

 

Rysunek ideowy

Kryteria wyboru:
100% ceny
Data publikacji ogłoszenia:
05.04.2022
Termin i sposób składania ofert:
Do 12.04.2022 do godziny 00:00
Oferty można kierować drogą mailową lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście na adres spółki.
adres mailowy: asystent@flesz.net.pl
adres spółki: Flesz Sp. z o.o. , ul. Cieślewskich 25F, 03-017 Warszawa
Miejsce dostawy:
Zakład produkcyjny FLESZ Sp.z o.o.
ul. Gospodarcza 4
21-400 Gręzówka-Kolonia
Termin dostawy:
4 tygodnie od dnia zawarcia umowy
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy (np. kwarantanna, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej).
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a innym niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy będą dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
Zamawiający zastrzega, iż może unieważnić postępowanie na każdym jego etapie, w tym także po terminie składania ofert, bez podania przyczyn.

Wiedza i doświadczenie:
1. Firma działająca na rynku minimum 1 rok
2. Wiodąca działalność PKD 62.01.Z

Płatność
Płatność: 50% po podpisaniu umowy, 50% w ciągu 7 dni od podpisania protokołu odbioru i otrzymania faktury końcowej

Sposób składania ofert:
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami.

Podsumowanie
Integralną częścią niniejszego zapytania stanowią załączniki: 1,2,3
Złożona oferta powinna zawierać:
– ofertę zgodnie wzorem podanym w załączniku nr. 1 dołączonego do zapytania ofertowego
– oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do Zamawiającego zgodnie wzorem podanym w załączniku nr. 2 dołączonego do zapytania ofertowego
– oświadczenia o spełnieniu warunków udziału – zgodnie wzorem podanym w załączniku nr. 3
dołączonego do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 Załącznik nr 2 Załącznik nr 1